MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

Wetenschap legt rechtstreekse link tussen shredderactiviteiten en vervuiling met pcb's en dioxines.

We hebben enkele studies doorgenomen die ons een nog beter inzicht geven in de problematiek van shredderen en pcb-vervuiling die hiermee gepaard gaat. De studies zijn in hun geheel te downloaden via onderstaande links. Hier geven we een verkorte en vertaalde versie.

De vorming van PCDD/PCDF kan verklaart worden door het gegeven dat volgende stoffen aanwezig zijn in het te shredderen materiaal: polymeren, olien, chloorhoudene producten en zware metalen zoals koper die dienst doen als katalysator. Het proces van het shredderen genereert voldoende hoge temperaturen om tot een omzetting te komen.

In Californi heeft men pcbs gedetecteerd  a rato van 0,6-130 mg/kg voor onbehandeld materiaal en 2,57-45 mg/kg voor behandeld materiaal. De concentraties van pcbs in het vliegas situeerde zich in de grootteorde van 10-600 mg/kg.

Men concludeert dat er een pcb-gehalte aanwezig is van een aantal ppm (Galloometal tolereert een vervuiling met 50 ppm in de aanvoer voor de LTRB-lijn. Gezien men 5.300 ton extra opslag vraagt van deze aanvoer betekent dit een totaal van 265 kg pcbs die men aanvaardbaar acht).

De tweede studie stelt het volgende.

De normale achtergrondwaarde van pcbs bedraagt tussen de 15 en 40% van de waarde die de WHO toelaatbaar acht. In de buurt van shredderbedrijven bedraagt dit percentage 60 90%.

Uit de statistieken blijkt duidelijk dat er veel meer pcbs gemeten worden in de buurt van de shredderinstallaties (Duisburg-Manheim), ongeveer dubbel zoveel als op de andere meetpunten. Uit figuur 4 blijkt dat de vervuiling met pcbs van de grond (0-10cm diepte) in de nabijheid van shredders tot 10 keer hoger is dan op andere locaties, zowel in grootstedelijke gebieden als op industrieterreinen.

De wetenschappelijke bewijzen die shredderactiviteiten linken aan vervuiling van dit type zijn onmiskenbaar. De tijd van ontkenning van verantwoordelijkheid dient dan ook totaal tot het verleden te behoren. Voor de vervuiling met deze stoffen in Menen zijn er maar twee mogelijke oplossingen. Ofwel een grondige sanering met volledige overkapping, ofwel een stopzetting van de activiteiten. De MAG-Menen vzw ijvert voor een grondige sanering. Indien het bedrijf dit blijft weigeren zullen wij om redenen van het algemeen gezondheidsbelang echter beroep moeten doen op de milieustakingsvorderingswet van 1993 om zo de activiteiten te laten stilleggen tot er gesaneerd is.

U kan de studies hier downloaden.

Studie 1

Studie 2

 

 

 

 

 

 

Copyright 2009 Briccone