MILIEU-AKTIE GROEP MENEN

 

22/09/2009 - Drie nieuwe Vlarem besluiten goedgekeurd

Op 24 april 2009 werd het besluit dat een aanvulling vormt op de Vlarem-actualisatietrein definitief goedgekeurd. Op 15 juli 2009 werd dit besluit gepubliceerd in Belgisch Staatsblad. Er worden correcties doorgevoerd in titel I en titel II van het Vlarem en ook in de bijlagen, waaronder de Vlaremindelingslijst en de aanvraag- en meldingsformulieren. Bovendien werden er een aantal aanpassingen gedaan in uitvoering van het verzameldecreet van 12 december 2008. Milieuvergunningsaanvragen met de formulieren uit de Vlarem Actualiseringstrein kunnen nog gebeuren tot eind september, nadien moeten de nieuwe aanvraagformulieren gebruikt worden. Het eerste besluit wijzigt titel II van het VLAREM op het vlak van luchtverontreiniging. De tweede wijziging is het besluit dat uitvoering geeft aan het uniek gemeentelijk loket milieuvergunning - bouwvergunning zoals dit ingevoerd werd door het decreet van 27 maart 2009 (Belgisch Staatsblad 13 mei 2009). Het wijzigt titel I van het VLAREM. Het uniek gemeentelijk loket milieuvergunning - stedenbouwkundige vergunning houdt in dat:

* er een uniek loket komt voor alle aanvragen en meldingen waarvoor de gemeente bevoegd is inzake milieu en stedenbouw

* de aanvrager kan kiezen voor een gelijklopende behandeling door een milieuvergunningsaanvraag en een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning samen in te dienen

* er een gezamenlijk openbaar onderzoek komt en de adviesverlening gestroomlijnd wordt

* de termijnen voor het nemen van de beslissingen op elkaar worden afgestemd (inkorting termijn voor stedenbouwkundige vergunning en schrappen termijnverlenging voor beslissing gemeente inzake milieuvergunning) 

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van het decreet en daarmee de verplichting voor de gemeenten om een uniek gemeentelijk loket te hebben op 1 januari 2010. (Bron LNE website) 

 

 

 

 

 

Copyright 2009 Briccone